Ringkasan Khotbah

Klaim Keilahian Kristus #1 - Akulah Roti Hidup

Klaim Keilahian Kristus #2 - Akulah Terang Dunia

Klaim Keilahian Kristus #3 & #4 - Akulah Pintu & Akulah Gembala yang Baik

Klaim Keilahian Kristus #5 - Akulah Kebangkitan & Hidup

Klaim Keilahian Kristus #6 - Akulah Pokok Anggur yang Benar

Klaim Keilahian Kristus #7 - Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup